صفحه ۱ ۲ ۳ ۴

 

خدمات اندازه‌گیری چرخ‌دنده شامل اندازه های:
• ضخامت دندانه
• مماس مبنا
• وتر ثابت
• اندازه‌گیری گام چرخ‌دنده به کمک میله ‌های اندازه‌گیری با دقت 0/01mm
1402
 • اندازه‌گیری مقاطع قطعات بدون تماس با قطعه
• امکان ابعادبرداری از قطعات تا ابعاد180×250
• امکان اندازه‌گیری با زینه‌بندی 0/02mm
 17