آدرس مشهد: میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی ، آزمایشگاه آکا

تلفن: ۳۸۸۰۶۰۶۱-۰۵۱            نمابر: ۳۸۸۰۷۱۸۳-۰۵۱

سایت: aka.um.ac.ir             ایمیل: