صفحه ۱ ۲ ۳ ۴

                                      

• انجام امور مهندسی معکوس با دستگاه CMM
• قابلیت اندازه‌گیری و ابعادبرداری در گستره 2000mm
• امکان ابعادبرداری در محل
• قابلیت ابعادبرداری با زینه بندی 1 میکرون
• ارائه فایل سه بعدی از قطعه کار
• امکان ابعادبرداری و پروفیل برداری از منحنی ها در هر مقطع قابل تعریف
• قابلیت استخراج خطاهای هندسی شکل های مشخص مانند استوانه، مخروط، صفحه و کره
• اندازه‌گیری تلرانس های هندسی مانند تعامد و توازی

 

          13

9999