صفحه ۱ ۲ ۳ ۴

 

  

• خدمات اندازه‌گیری ابعادی عمومی با انـواع ابـزارهـای اندازه‌گـیری طول و زاویه     444 2
  •  زبری سنجی سطوح قطعات صنعتی با زینه بندی 0/02m 
  • امکان اندازه گیری بیش از 8 معیار شامل:Ra ,Rt ,Rm,  Rz
  • امکان نمایش پروفایل زبری سطح Roughness&Waviness
 9

99