آزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی (آکا) واقع در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال ۱۳۸۸تاسیس گردیده است، با کسب گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد در اسفند ۱۳۹۴امکان ارائه خدمات اندازه گیری و کالیبراسیون را به کلیه متقاضیان در داخل و خارج دانشگاه دارا می باشد.
این آزمایشگاه ضمن در اختیار داشتن امکانات پیشرفته اندازه گیری، با همکاری کادر مجرب دانشگاهی و با کنترل و ثبت دقیق شرایط محیطی قادر به انجام طیف وسیعی از امور کالیبراسیون و اندازه گیری ابعادی می باشد.

 22