صفحه ۱ ۲ ۳ ۴

 

خدمات کالیبراسیون شامل انواع میکرومتر، کولیس، زاویه‌سنج و ساعت اندازه‌گیری مطابق اسـتاندارد های موجـود با ارائـه گـواهـینامه کالیبراسـیون سازمان ملی اسـتاندارد ایـران

 

 

 

 

Untitled-1
     

  152